ADHD/ADD-Coaching & Counsellingburo De Koning
Mariëtte de Koning

Privacyverklaring

ADHD/ADD-Coaching & Counselling Buro De Koning (hierna genoemd Buro de Koning), gevestigd aan Suze Groeneweg-erf 260 3315XG te Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.adhdaddcoaching.nl
Suze Groeneweg-erf 260
3315XG Dordrecht
078 6166315

M. S. De Koning is de Functionaris Gegevensbescherming van Buro De Koning. Zij is te bereiken via info@adhdaddcoaching.nl.
Website www.adhdaddcoaching.nl kunt u gebruiken voor het leggen van (een eerste) contact met of het vragen om informatie aan Buro de Koning. Dit verloopt via email. De website is hiertoe beveiligd via een betrouwbaar SSL-certificaat.

Indien u gebruik maakt van de dienstverlening van Buro de Koning dan wordt een dossier voor u aangelegd. Dit is een papieren dossier dat in een afgesloten dossierkast wordt bewaard. Ier wordt geen elektronisch dossier van u aangelegd.
Initieel worden de navolgende persoonsgegevens in uw dossier opgenomen:
• voor- en achternaam,
• geslacht,
• geboortedatum,
• adresgegevens,
• telefoonnummer,
• e-mailadres,
• persoonsgegevens die door u in gesprekken, correspondentie en/of telefonisch zijn verleend,
• gegevens ten behoeve van het afhandelen van betalingen.

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Afhankelijk van de begeleiding die aan u wordt verleend, kan er sprake van zijn dat bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u worden vastgelegd in uw dossier, bijvoorbeeld betreffende:
• uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen,
• burgerservicenummer (BSN) ten behoeve van eventueel contact met de overheid,
• gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die, na uw schriftelijke toestemming, opgevraagd worden bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Voor registratie van gegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen wij vooraf toestemming van ouders of voogd. Deze gegevens zijn te allen tijde in te zien door ouders of voogd en worden desgewenst op (schriftelijk) verzoek van de ouders of voogd vernietigd.

Buro de Koning waarborgt uw privacy door:
• zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
• als uw coach/counsellor heeft Mariette de Koning als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft zij een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden :
• andere zorgverleners informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.
• voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, ook alleen met uw toestemming,
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing,
• een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opstellen.

Als om een andere dan hiervoor beschreven reden gebruik dient te worden gemaakt van uw gegevens, dan wordt u geinformeerd en schriftelijk uw toestemming gevraagd.
De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de onderstaande gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:
• uw naam, adres en woonplaats,
• uw geboortedatum,
• de datum en tijd van het consult,
• een korte omschrijving van het consult, zoals bijvoorbeeld SIB : Specialistische Individuele Begeleiding,
• de kosten van het consult.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Buro De Koning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal een jaar voor persoonsgegevens, indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen resp. een jaar na beëindiging van de dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden
Buro De Koning verkoopt of deelt gegevens niet aan of met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Buro De Koning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ADHD ADD Coaching & Counselling Buro De Koning gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buro De Koning en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kan indienen om een kopie van (een deel van) uw door Buro de Koning in een dossier opgenomen persoonsgegevens naar u of een andere, door u te benoemen organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adhdaddcoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Buro De Koning biedt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Buro De Koning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. U dient zich er wel van bewust te zijn dat bezoek aan mijn website wordt geregistreerd ten behoeve van anonieme statistieken over website bezoek gedrag, browser- en apparaat-gebruik (google analytics).
Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@adhdaddcoaching.nl.